بازدید جناب دکتر کریمی و آقای مهندس بنایی فر

بازدید جناب دکتر کریمی و آقای مهندس بنایی فر

بازدید جناب دکتر کریمی و آقای مهندس بنایی فر از داروسازی ریحان نقش جهان

بازدید جناب دکتر کریمی و آقای مهندس بنایی فر از دفتر نظارت فنی سازمان غذا داروی کشور از کارخانه داروسازی ریحان نقش جهان و ملاقات با مدیریت محترم این کارخانه دکتر رحیم بحری نجفی.